Спорт

Почина „Почетният гражданин на Карнобат“ – треньорът Иван Тотев

2017г., връчване на почетното звание „Заслужил гражданин на Карнобат“

За­с­лу­жи­ли­ят тре­ньор по борба Иван То­тев, със сво­я­та ак­ти­в­на и все­о­т­дай­на ра­бо­та през го­ди­ни­те, по­ла­га ос­но­ви­те на шко­ла­та по кла­си­че­с­ка­ бор­ба в град Кар­но­бат. През 2017 година, за сво­и­те из­к­лю­чи­тел­ни за­с­лу­ги за раз­ви­ти­е­то и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на класи­че­с­ка­та бор­ба, по предложение на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на СК“Олим­пи­ец – Ата­нас Комшев“,   броени дни след неговия 80-ти рожден ден, той бе удостоен с почетното звание „Заслужил гражданин на Карнобат“.

Не­го­ва­та упо­ри­тост, из­к­лю­чи­те­лен про­фе­си­о­на­ли­зъм и не­ве­ро­я­т­ни тре­ньор­с­ки умения и по­х­ва­ти, ко­и­то при­ла­га по вре­ме на тре­ни­ро­в­ки­те, ус­пя­ват да на­ло­жат то­зи спорт в Кар­но­бат, при­в­ли­чай­ки в за­ла­та сто­ти­ци мом­че­та, ко­и­то но­сят мно­же­с­т­во на­гра­ди за на­шия град и про­с­ла­вят име­то на Бъл­га­рия. Мно­го са на­г­ра­ди­те и от­ли­чи­я­та – на­ци­о­нал­ни, ме­ж­ду­на­ро­д­ни, олим­пий­с­ки, за­во­ю­ва­ни от на­ши­те бор­ци, под не­го­во ръко­во­д­с­т­во.

Иван То­тев е ро­ден на 09.08.1937г. в с.Кру­мо­во гра­ди­ще. През 1957г. за­вър­ш­ва Държа­вен те­х­ни­кум за фи­з­кул­ту­ра и спорт „Ва­сил Ле­в­с­ки“ в гр. Пло­в­див.След ди­п­ло­ми­ра­не­то си  ра­бо­ти ка­то учи­тел по фи­з­кул­ту­ра в с.Ло­за­ре­во, а през 1966г. за­по­ч­ва тре­ньор­с­ка­та му ка­ри­е­ра в Кар­но­бат. От 1972г. до 1981г. е бил тре­ньор на На­ци­о­нал­ни­те от­бо­ри по кла­си­че­с­ка бор­ба за юно­ши и мла­де­жи.

През 1981 го­ди­на тре­ньо­рът Иван То­тев е по­ка­нен и за­по­ч­ва ра­бо­та към ДФС „Чер­номо­рец“ гр. Бур­гас. Не­го­ви­те въз­пи­та­ни­ци оба­че про­дъл­жа­ват да жъ­нат ус­пе­хи на наци­о­нал­но и ме­ж­ду­на­ро­д­но ни­во. Олим­пий­с­ка­та 1988 го­ди­на но­си най-го­ле­мия ус­пех за кар­но­ба­т­с­ка­та кла­си­че­с­ка  бор­ба. Съ­з­да­де­на­та от Иван То­тев шко­ла има ве­че своя олим­пий­с­ки шам­пи­он. Ата­нас Ком­шев до­с­ти­га вър­ха на спор­т­на­та си ка­ри­е­ра и пе­че­ли зла­тен ме­дал и ти­т­ла на ле­т­ни­те олим­пий­с­ки иг­ри в Се­ул през 1988 г. ,в ка­те­го­рия до 90 кг.

Кар­но­ба­т­с­ка­та шко­ла, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Иван То­тев, е до­при­не­с­ла за раз­ви­ти­е­то на ро­д­ния спорт и мно­го го­ди­ни е да­ва­ла най-до­б­ри­те си съ­с­те­за­те­ли в ЦСУ „Олим­пийс­ки на­де­ж­ди“ и в ССУ „Юрий Га­га­рин“ в гр.Бур­гас.

Поклонението ще бъде на 5 декември, от 14 часа, на Централни бургаски гробища.

Виж още

Още новини

Вашият коментар