Спорт

Учителите онлайн могат да оценят своите цифрови умения

Европейската комисия стартира нов онлайн инструмент, който дава възможност на преподавателите да анализират начина, по който използват цифровите технологии в своите учебни дейности. Чрез поредица от въпроси инструментът SELFIEforTEACHERS може да помогне на учителите да оценят своите цифрови умения и да разберат в кои области се нуждаят от допълнително обучение и подкрепа. За момента инструментът е достъпен на английски, френски, немски и словенски език. През следващите седмици ще станат налични версии на всички останали официални езици на ЕС. 

Как функционира новият инструмент?

Всеки учител в начално или средно училище може да се регистрира, за да използва инструмента. След това той трябва да отговори на поредица от въпроси за начина, по който използва технологии в шест различни области:

  • преподаване и учене
  • намиране, използване и създаване на цифрови ресурси
  • персонализиране на ученето и ангажиране на учениците с практическо обучение
  • оценка и обратна връзка от учениците
  • комуникация и сътрудничество с учениците, семействата и колегите
  • развитие на цифровите умения на учениците.

След това учителите получават генериран автоматично доклад със своите резултати (от „начинаещ“ до „новатор“) и с предложения как да подобрят уменията си. Използването на инструмента може да бъде добра първа стъпка за определяне на силните страни и на областите, в които е необходимо по-нататъшно професионално развитие и подкрепа. Всички учители, които завършат самооценката си, могат да получат удостоверение и цифрова значка.

Учителите могат да използват инструмента самостоятелно или като част от екип, например заедно с група учители в своето училище или с екип от учители по същия предмет в своя регион или държава. Това може да помогне за планирането в дадено училище, мрежа от училища, институция за подготовка на учители или местен образователен орган.

Всички отговори в рамките на SELFIEforTEACHERS са анонимни и не се споделят лични данни. Данните не са предназначени за оценка на работата на учителите, а за подпомагане на преподавателите да научат как могат ефективно да използват технологиите в своята работа и да насърчават развитието на цифрови умения сред своите ученици.

Тази пролет пилотната версия на SELFIEforTEACHERS бе тествана от над 4 000 учители в пет държави: Естония, Ирландия, Италия, Литва и Португалия. Отзивите бяха положителни и учителите изразиха мнение, че инструментът е много полезен и подходящ за тях. Комисията работи върху разработването на ресурси и помощни материали за учителите, включително споделяне на практики от преподаватели, които са използвали инструмента в своето професионално обучение.

Контекст

Финансиран по програма „Еразъм+“, инструментът SELFIEforTEACHERS е разработен от Комисията в сътрудничество с министерства на образованието и експерти от цяла Европа. SELFIEforTEACHERS се основава на Европейската рамка за компетентност в областта на цифровите технологии на обучителите, в която са определени различните цифрови умения, от които преподавателите все повече се нуждаят. В рамката са включени 22 компетентности в шест области с шест нива на умения — от начинаещи до пионери.

SELFIEforTEACHERS е едно от 13-те действия по плана за действие в областта на цифровото образование, който има за цел да се подпомогне адаптирането на образователните системи в Европа към промените в цифровите технологии. Една от основните цели на плана за действие е да се подкрепи ефективното използване на технологиите за преподаване и учене. В това отношение е много важно да се даде възможност на преподавателите да използват технологиите в практиката си.

Училищата могат да използват новия инструмент в комбинация с инструмента SELFIE за цялостно планиране в областта на цифровите технологии. Инструментът SELFIE, който от създаването си преди три години е използван от над 1,7 милиона потребители в повече от 13 000 училища в 82 държави, е насочен към цялото училище. Новият инструмент SELFIEforTEACHERS дава възможност за задълбочаване на цифровите умения на персонала. Резултатите могат да се използват за определяне и приоритизиране на областите, в които са необходими допълнително обучение и подкрепа. 

За повече информация

Информационен документ: SELFIEforTEACHERS

Инструмент SELFIEforTEACHERS

Инструмент SELFIE  

План за действие в областта на цифровото образование

Европейското пространство за образование

Програма „Еразъм+“

Виж още

Още новини

Вашият коментар